Wednesday, 5 October 2011

Perolehan Kerugian Kenderaan Exco MelakaJabatan Ketua Menteri Melaka (JKMM) telah membelanjakan sejumlah RM2.47 juta bagi tempoh tahun 2006 hingga 2009 untuk perolehan 17 buah kenderaan baru. Manakala Jabatan Kerja Raya (JKR) dalam tempoh yang sama telah membelanjakan sejumlah RM2.29 juta untuk perolehan 20 buah kenderaan baru. 

Secara keseluruhannya pengurusan kenderaan JKMM adalah tidak memuaskan kerana terdapat kelemahan yang telah mengakibatkan kerugian kepada Kerajaan Negeri dan pembaziran wang awam. Kelemahan yang perlu diberi perhatian ialah pengurusan kad inden minyak yang tidak dipantau sehingga menyebabkan berlakunya pengisian minyak dalam tempoh yang singkat. 

Kos penyenggaraan kenderaan yang tinggi melebihi harga perolehan kenderaan antara 143% hingga 281% dalam tempoh lima tahun dari tarikh perolehan. Selain itu berlakunya pembaziran pembelian Sistem Pengesanan Automatik Kenderaan (AVLS) sejumlahRM96,350 yang tidak digunakan. Pengurusan kenderaan di JKR adalah memuaskan kecuali kelewatan tindakan pelupusan bagi membolehkan penggantian kenderaan baru.

Pengurusan kenderaan di Jabatan Ketua Menteri Melaka (JKMM) diuruskan oleh Bahagian Pentadbiran Am, manakala di Jabatan Kerja Raya Negeri (JKR) ia diuruskan oleh Cawangan Kejuruteraan Mekanikal. Bagi tahun 2006 hingga 2009, JKMM telah membelanjakan sejumlah RM2.47 juta untuk perolehan 17 buah kenderaan, manakala sejumlah RM2.29 juta telah dibelanjakan oleh JKR untuk perolehan 20 buah kenderaan.

Pecahan peruntukan yang diluluskan dan dibelanjakan bagi tahun 2006 hingga 2009 bagi JKMM dan JKR masing-masing adalah seperti di Jadual 1 dan Jadual 2.

Jadual 1

Jadual 2

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga Disember 2009 mendapati pada keseluruhannya pengurusan kenderaan JKMM adalah tidak memuaskan kerana terdapat kelemahan yang telah mengakibatkan kerugian kepada Kerajaan Negeri dan pembaziran wang awam. Bagi tempoh 2006 hingga 2009, JKMM telah membelanjakan sejumlah RM5.12 juta bagi kos penyenggaraan kenderaan. 

Sampel Audit mendapati kos penyenggaraan kenderaan yang tinggi melebihi harga perolehan kenderaan antara 143% hingga 281% dalam tempoh lima tahun dari tarikh perolehan. Kelemahan yang perlu diberi perhatian ialah pengurusan kad inden minyak tidak dipantau menyebabkan berlakunya pengisian minyak dalam tempoh yang singkat. 

Selain itu berlakunya pembaziran pembelian Sistem Pengesanan Automatik Kenderaan (AVLS) yang tidak dirancang. Pengurusan kenderaan di JKR pula adalah memuaskan kecuali kelewatan tindakan pelupusan bagi kenderaan yang rosak. Penjelasan lanjut mengenai kelemahan yang diperhatikan adalah seperti di perenggan berikut:

Pengisian Minyak Bagi Tempoh Yang Singkat

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1999 perenggan 6.2 menjelaskan tentang penggunaan kad inden minyak serta tanggungjawab Jabatan untuk mengesahkan penyata pembelian yang diterima daripada syarikat pembekal minyak sebelum pembayaran dibuat setiap bulan.

Semakan Audit terhadap Penyata Pembelian Minyak Petronas Dagangan Bhd. daripada pembekal kepada JKMM mendapati pengisian minyak menggunakan kad yang sama bagi dua kali pengisian dalam tempoh masa yang singkat. Tempoh pengisian minyak berulang bagi kenderaan yang sama adalah antara 19 saat hingga 45 minit melibatkan kos berjumlah RM1,248. Semakan Audit ke atas resit pembelian dan Buku Log tidak dapat dijalankan kerana resit pembelian dan Buku Log bagi tempoh tahun 2008 hingga Julai 2009 tiada dalam simpanan JKMM. Pembelian minyak dalam tempoh singkat yang tidak dapat disahkan adalah seperti di Jadual 3.

Jadual 3

Transaksi pengisian minyak seperti di Jadual 3 di atas telah disahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kad, Petronas Dagangan Bhd. JKMM memaklumkan berlakunya kerosakan cip kad inden minyak kenderaan menyebabkan pemandu terpaksa menggunakan kad inden minyak yang lain. Selain itu, pihak pentadbiran JKMM memaklumkan telah menggantikan kad inden minyak yang rosak dengan kadar segera supaya semua kenderaan mempunyai kad minyak yang berasingan.

Penyenggaraan kenderaan bertujuan untuk memastikan kenderaan dapat berfungsi dengan baik, selamat digunakan dan mengurangkan kerosakan. Bagi tempoh tahun 2006 hingga 2009, JKMM telah membelanjakan sejumlah RM5.12 juta bagi tujuan penyenggaraan kenderaan adalah seperti di Jadual 4.

Jadual 4

a) Kos Senggaraan Lebih Tinggi Berbanding Perolehan Kenderaan

Analisis Audit terhadap kos penyenggaraan bagi lapan buah kenderaan yang dipilih mendapati kos senggaraan adalah lebih tinggi berbanding kos perolehan kenderaan iaitu di antara 142.9% hingga 280.8%. Kos senggaraan yang tinggi adalah disebabkan kenderaan tersebut mengalami masalah kerosakan enjin dan kotak gear. Kos senggaraan berbanding kos perolehan bagi tempoh 2006 hingga 2009 adalah seperti di Jadual 5.

Jadual 5

Pengurusan penyenggaraan di JKMM adalah tidak memuaskan kerana kos penyenggaraan adalah tinggi berbanding kos perolehan.

Pembaziran Perolehan Sistem Pengesanan Automatik Kenderaan (AVLS)

Minit Mesyuarat Taklimat ICT Bil. 1 Tahun 2007 memaklumkan semua kenderaan Jabatan Kerajaan Negeri Melaka hendaklah dipasang dengan perkakasan AVLS seperti yang telah diputuskan dalam Mesyuarat EXCO Negeri Melaka. Mesyuarat Rundingan Harga AVLS pada 17 Jun 2008 meluluskan harga kontrak RM0.21 juta termasuk kos penyenggaraan selama setahun. Tujuan sistem ini dipasang adalah bagi mengesan dan memantau pergerakan kenderaan JKMM. Perolehan ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pembekalan peralatan dan sistem AVLS serta perkhidmatan GPS adalah seperti di Jadual 6.

Jadual 6


Semakan Audit mendapati peralatan AVLS telah dipasang pada 41 buah kenderaan rasmi Kerajaan Negeri Melaka pada akhir tahun 2007 oleh Melaka ICT Holding Sdn. Bhd. (MICTH) seperti di bawah.Semakan lanjut mendapati JKMM telah menamatkan talian AVLS mulai 24 April 2009 melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Sistem AVLS. Keputusan penamatan perkhidmatan AVLS dibuat kerana JKMM tidak mempunyai peruntukan yang mencukupi bagi melaksanakan sistem yang melibatkan kos penyenggaraan dan caj talian perkhidmatan yang tinggi setiap bulan. Perolehan AVLS adalah satu pembaziran kepada Kerajaan Negeri Melaka kerana penggunaan peralatan AVLS sejumlah RM96,350 tidak dapat diteruskan.


Perolehan sistem AVLS tidak memuaskan kerana tiada perancangan teliti terhadap keperluan sebenar sistem ini dan berlakunya pembaziran wang kerana peralatan tidak digunakan lagi selepas setahun ia diperoleh.

Sumber: kijang59


Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook

0 Comments:

Keahlian Unit Amal

Iklan

Artikel Menarik

A

 

Dewan Pemuda PAS Bukit Katil Hakcipta © 2011 Kredit Ubahsuai oleh Kijang59